Fællestræning Holbæk / Tåstrup afd.

FÆLLESTRÆNING

Dansk Politihundeforening , HOLBÆK/TAASTRUP afdelinger

LØRDAG DEN 22. JANUAR 2011 KL.0900.

Vi har reserveret skove og marker på

TOFTHOLM GODS ved Mørkøv.

Postadressen. Mørkøv Kirkeby 1, 444o Mørkøv.

Her mødes vi kl. 0900, hvor arealerne fordeles.

Der er træningsmuligheder for alle klasser. Medbring selv det nødvendige til forplejning for hund og huf.,

Tilmelding til undertegnede på mailadressen:

bjarne.langholm.petersen@mail.dk

Kørevejledning: -kør ad Skovvejen(motorvejsfrakørsel nr. 17) mod Kalundborg(rute 23) – til højre ved frakørselen i Mørkøv- til højre ad

Mørkøv Hovedgade (rute 231)-følg vejen gennem Mørkøv over jernbanen midt i byen –videre ad Nykøbingvejen – ca. 500 meter efter svinges til højre ad Mørkøv Kirkeby-efter ca. 1 km. Svinges til venstre ad alléen til Toftholm Gods.

Tilm.fristen er 18. januar 2011......................mvh.

Bjarne Langholm, Holbæk afd.

Medlemsmøde efterår

MEDLEMSMØDE

Kære medlemmer af Ph.Holbæk Så er det tid til medlems- mødet Efterår 2010.

Bestyrelsen har fastsat mødet til:

ONSDAG den 17. november2010, kl. 1830.

Der er plads til at alt muligt kan drøftes.

Her har du lejlighed til at fremkomme med kritik og idéer til bestyrelsen.

Kom ud af busken.

Hvordan ser det ud med dit aktivitetsniveau for dig og din hund/klubben for 2011

Bestyrelsen har foreløbig følgende dagsorden:

1. Vinterens natøvelser/aftenøvelser

2. Orientering fra formanden

3._________________________________________

4._________________________________________

5.____________________________________osv.

HUSK AT MEDDELE OM DU DELTAGER SOM HUF.,FIG.,DOM VED NATØVELSERNE.

ER DU FORHINDRET I AT KOMME TIL MØDET, MEN GERNE VIL VÆRE MED I NATØVELSERNE

SÅ GIV BESTYRELSEN ET PRAJ HEROM ENTEN FØR MØDET ELLER UNDER MØDET.

TILMELDING (på opslaget i Klubhuset)TIL MEDLEMSMØDET: ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Evt. Tilm. Til fm. Bjarne Langholm tlf.21784521 eller: bjarne.langholm.petersen@mail.dk

Opslag blp.281010.

TILMELDING SENEST: SØNDAG 14-11-10

Tilmelding til konkurrencer

Til medlemmer med hund i konkurrencer
Tilmeld jer i god tid før konkurrencer.
Tilmeld jer til andre klasser,
Som dommer, figurant, tilrettelægger eller hjælper.
Dommer, Figuranter, tilrettelæggere eller hjælpere med eller uden hund,
I bedes også tilmelde jer.
Tilmelding blp@c.dk eller www.phholbaek.dk
Eller opslag klubhuset.
Benny Pedersen mobil 21437480

Medlemsmøde aflyst

Medlemsmødet blev aflyst da der kun var 4 medlemmer, ud over bestyrelsen, der havde skrevet sig på tilmeldingslisten,

og da vi lige havde afholdt bestyrelsesmøde så....

Medlemsmøde

ONSDAG DEN 16. juni 2010 kl. 19:00


Så er det tiden til MEDLEMSMØDE i Holbæk afd. – et tilbud til dig kære medlem, hvor du kan give dit besyv med, hvad der rører sig i din forening eller ikke!

Bestyrelsen vil være til stede og er parat til kritik af arbejdet i det forløbne halve år.

Der er ikke nogen egentlig dagsorden bortset fra Orientering fra formanden – og de punkter du evt. kommer med – giv dem gerne til
undertegnede, hvis det kræver nærmere undersøgelse.

For at have gang i det sociale har vi valgt en onsdag, hvor der i forvejen er mange medlemmer på pladsen.

Der planlægges med lidt spiselig (med brugerbetaling)...Så skriv dig på herunder..På gensyn__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________bjarne.langholm.petersen@mail.dkReferat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 26. januar 2010 kl. 19.00 i klubhuset
Generalforsamlingen startede med spisning kl. 19.00 med gule ærter og bøf.
I år var det Ester og Susanne som havde lavet vores mad og på foreningens vegne, vil vi gerne give jer en stor tak for jeres hjælp.
Efter endt spisning uddelte formanden pokaler til følgende: Bjarne Langholm – Sladrehanken, Steen Faaborg - %pokalen, Klubmesterskabet og kåringspokalen, Rene Hansen – Dm-pokalen (4.plads ved Dm), Laila Rømer – Kåringsklassen, Frank Strårup - ?, Rene og Helle – Vinterpokalen, Danny Schmidt Optimist pokalen.
Herefter startede den ordinære generalforsamling med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af 2 stemmetællere.
4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning om foreningens arbejde.
5. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
(ved godkendelse meddeles decharge)
6. Indkomne forslag.
7. (Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være formanden i hænde senest 3 uger inden generalforsamlingens afholdelse, (altså senest d. 5.1-2010).
7 Fastsættelse af kontingentets størrelse på baggrund af det af kassereren fremlagte budget.
8 Valg i henhold til vedtægternes § 6.
A: Valg til bestyrelsen. På valg er:
a) fm. Bjarne Langholm (modtager genvalg).
b) Best. medl., Marianne Priess (modtager genvalg).
Best. medl., Mogens Nørgaard (modtager ikke genvalg).
B: Valg til bestyrelsessuppleanter for et år af gangen. På valg er:
1: Rita Larsen (modtager ikke genvalg).
2: Heidi Jürs (modtager genvalg).
C: Valg af revisor for 2 år: På valg er Erik Jensen (modtager genvalg)
D: Valg af revisorsuppleant for 1 år. På valg er Leif Rasmussen
E : Valg til særlige udvalg/poster.
Kåringsudvalget jfr. intentionerne hertil.
Fanebærer
9 Orientering fra lokalredaktør af PHF-NYT/klubblad (Helle Balvitz)
10 Eventuelt
- Orientering fra formanden
- andre!
  1. Valg af dirigent blev Jan Priess, som herefter startede generalforsamlingen med, at konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og om der var nogle fuldmagter, såfremt man skulle ud i en afstemning. Der blev fremlagt 5 fuldmagter.
  2. Marianne Priess blev valgt til referent
  3. Valg af 2 stemmetællere som blev Benny Hansen og Heidi Jürs
  4. Fyldig beretning fra Formanden Bjarne Langholm. Ingen ønskede ordet til beretningen, trods dirigentens talrige opfordringer. Beretningen blev godkendt med klapsalver.
Se særskilt menupunkt hvor formandens beretning er placeret i sin fulde ordlyd.
  1. Gunnar Sørensen fremlagde det reviderede regnskab, de forskellige udgiftsposter blev gennemgået og holdt op imod de beløb, som der var budgetteret med for året. Vi må konstatere, at vi har haft et rigtig godt år med indtægter på vores lydighedshold, en del over forventet. Vi haft udgifter til klubhuset til varmepumpe, lamper m.m. Hvor vores forventning var et underskud, blev dette til et overskud.Gunnar Sørensen leveret som sædvanlig en fyldig og grundig gennemgang af regnskabet og der var heller ikke efterfølgende nogen spørgsmål til regnskabet, som herefter blev godkendt.
  2. Der var ingen indkomne forslag (skal være afleveret til formanden 3 uger inden generalforsamlingens afholdelse)
  3. Der blev foreslået en kontingentforhøjelse på 50 kr. da hovedforeningen skal have 50 kr. mere pr. medlem fra 2010. Ved forhøjelsen af kontingentet, vil det således ikke påvirke vores regnskab for i år. Forhøjelsen blev godkendt.
Herefter blev der afholdt en kort rygepause.
  1. Valg i henhold til vedtægternes § 6.
A a. På valg: Formand Bjarne Langholm - Genvalgt
b. På valg: Marianne Priess – Genvalgt
Mogens Nørregaard ville ikke modtage genvalg, og derfor skulle der findes et nyt medlem til bestyrelsen. Bestyrelsens forslog derfor Jan Priess, og da der ikke var andre modkandidater blev han valgt til bestyrelsen.
B Valgt til bestyrelsessuppleanter for 1 år af gangen
1. Heidi Jürs
2. Majbritt Korgaard
C. Erik Jensen valgt som revisor for de næste 2 år
D. Leif Rasmussen valgt som revisorsuppleant
E. Kåringsudvalgtet fortsætter uændret med Hugo Helt, Mogens Nørregaard og Torben Christiansen. Suppleant blev Heidi Jürs.
Ny fanebærer blev Michael Kronborg, som afløser Mogens Nørregaard, (Michael havde været en fantastisk fanebærer ved Nordisk i 2009, så derfor måtte det bare være ham J)
  1. Helle Balvitz orienterede om, hvad hun havde af nye planer og ideer til vores blad. Der foreligger ny aftale med udgiver Side om Side aps. Herudover har hun fået en debatside på hjemmesiden, som hun ville opfordre klubbens medlemmer til at benytte. Rigtig mange gode tiltag, som klubbens medlemmer bør tage i brug og dermed også bakke Helle op i hendes nye tiltag.
  2. Under eventuelt havde følgende medlemmer ordet:
Bjarne:
14. feb. 2010 er der formandsmøde.
Vores store natøvelse bliver i år afholdt 5. marts 2010 med Erik Jensen som tilrettelægger. Figuranter og dommere er allerede nu meget velkomne til, at melde sig (opslag er sat på tavlen i klubhuset). Indbydelserne til de forskellige deltagere/hold er på vej.
Vi har fået indbydelse til natøvelsen i Skovbo.
Herudover kan man nu tilmelde sig til årets konkurrencer på hjemmesiden.
Der er områdemøde 23. februar 2010 i Haslev – her er der ligeledes opsat et opslag på tavlen.
Vedrørende henvendelsen, vi havde fået om at deltage i en klapjagt, er denne aflyst. Årsagen er, man mente der var et problem med transporten (det var jægerne)
Der er igen i år planlagt hundefører for en dag (Holbæk kommunes sommerferie aktiviter), så hvis man vil have en hyggelig og sjov dag sammen med børn og deres hunde, bør man deltage.
Og så starter vi snart nye lydighedshold for foråret.
Laila oplyste, at til træningsweekenden var der 68 forhåndstilmeldinger og dette er en del over hvad stedet kan bære. Men man vil prøve og finde en løsning evt. med campingvogne m.m. Hvis der er andre gode ideer må man meget gerne kontakte Laila.
Heidi: Efterlyste nogle flere lydighedsinstruktører så der ikke ville være så mange kursister på hvert hold. Med det fremmøde vi havde i efteråret er det vigtigt med flere på banen. Det blev nævnt, at man jo også kunne melde sig selvom det kun var nogle få gange man kunne.
Niels: Nyt tiltag i klubben for at fremme det sociale er onsdagssuppe 1 gang om mdr. og første gang bliver onsdag 3. februar 2010 kl. 18.00. Opslag på tavlen hvor man kan skive sig på. Det er så meningen, at vi på disse dage skal komme med forslag noget fagligt, det kan gennemgang af den lille grønne eller andet. Medlemmerne må komme med nogle forslag.
Jan: Man må gerne sende sin mail-adr til ham, da det ikke er mange han har fået. Man skal ikke være bange for, at man vil få en spam mail, da han har lagt noget sikkerhed ind så dette ikke sker.
Herudover var der forslag om, at man på vores hjemmeside kunne se, hvilke arealer vi kunne træne på i hvilket tidsrum. Da det ikke er så mange arealer, der er tale om og vi ikke er sikre på, at vores lodsejere vil være så glade for, at dette stod på nettet. Blev det i stedet aftalt, at vi havde fotokopier på vores arealer liggende i vores klubhus, som man kunne tage. Skulle der så ske ændringer, det kunne f.eks være jagt, vil dette fremgå af vores hjemmeside.
Herefter afslutning på generalforsamlingen med sædvanligt hurra og vov vov vov for foreningen.
:) Marianne Priess

Bestyrelsens beretning for året 2009


GENERALFORSAMLING onsdag 260110

Beretning: (Bestyrelsens beretning for året 2009) v.fm. Bjarne Langholm Petersen.

Indledning:
-Dansk Politihundeforening, Holbæk afdeling hører stadig til blandt top 1o, når det drejer sig om antal medlemmer. Vi er et sted mellem 90 og 100 medlemmer- vist nok p.t. lige over 90!
-Vi fik i 2009 2 nye æresmedlemmer – Ja ja! Éen ny og en gammel (og det er altså ikke mig, som er den gamle, som nogen straks vil tænke på). Næh !-det viser sig, at vi i ved foreningens generalforsamling d. 2810-1945 valgte daværende Politimester Arbøl som æresmedlem af foreningen. Hvilket jeg tilfældigt faldt over ved læsning af de gamle protokoller.
-Som sagt er vi en stor forening, når vi ser på antallet af medlemmer. Noget andet er, at vi også burde have nogle flere Danmarksmestre eller blot flere deltagere i DM. Det kunne da være et af foreningens fremtidige mål.

Aktiviteter:
-Det er jo ikke fordi vi ligger på den lade side m.h.t. aktiviteter. Sladrehanken vidner igen om , at mange medlemmer har været aktive i årets løb. På Sladrehankens årsopgørelse ses, at hele 47 medlemmer har været aktive på en eller anden måde konkurrencemæssig hen over året 2009 – enten som figurant/medhjælper/tilrettelægger, dommer eller som hundefører.
Her kan nævnes, at det strækker sig lige fra en enkelt gang til hele 29 gange. Det højeste antal står undertegnede, Bjarne Langholm, sig for, mens Marianne Priess tegner sig for 2.pladsen med 23 gange, og 3. pladsen deles af Benny Pedersen og Jan Priess. Herefter er det tallene; én med 18 gange, to med 16 gange, to med 15 gange og to med 14 gange osv. osv.….hele seks medlemmer har været aktive en enkelt gang. Ja !-og så er der en stor skare, som ikke har været aktive rent konkurrencemæssigt….Sladrehankens resultat kan i øvrigt ses på vor hjemmeside.

Lyd/Begynder/Hvalpe
-Det helt store arbejde -eller i hvert fald arbejde som trækker søm ud hos vore medlemmer er årets hvalpe og lydighedskurser forår og efter år. Godt 150 ekvipager har gået hos os de to gange-foråret

kom der 61 og efteråret havde 93 deltagere . Vor nye koordinator på området Heidi Jürs har udført et fortræffeligt stykke arbejde med at koordinere, skaffe instruktører og hjælpere, - dels til de enkelte aftener, men også ved de to DIPLOMTESTER.
-Ved forårets Diplomtest den 14. Maj deltog 45 ekvipager. 23 i Hvalpeklasse , som blev vundet af Katrine Høding/Don Knut med Lejf Jensen/Stoffer og Pia Larsen/Bonzo på de næste pladser. Voksenklassen blev vundet af Mona Prime/Tacko og med Britta Stein/Unic og Maria Scharff/Chivaz på 2. og 3. pladsen.
Ved efterårets Diplomtest den 20. september deltog hele 54 ekvipager – det er vist rekord deltagelse i en afslutning. Her blev Hvalpeklassen vundet af Vagn Johansen/Duke og på 2. og 3. pladsen kom, Martin Thøgersen/Bonni og Pia Larsen /Zulu. Voksenklassen i efteråret blev vundet af Kim Andersen/Twiggi. På 2. pladsen kom Britta Stein/Unic.(som i foråret) og på 3. pladsen blev det Tilde Bastegaard/Chilli.
Må jeg her i beretningen rette en stor tak til koordinator Heidi Jürs og alle instruktørerne, hjælpere, figuranter, dommere osv., som har været med til at hele opsættet kører så godt. Og så må vi ikke glemme den fine PR vi fik i efteråret med 3 min. -direkte fjernsynsudsendelse i TV2ØST. I den bedste sendetid en torsdag aften kl. 1930. Jeg sad et andet sted på Sjælland og så udsendelsen. I kan tro det var en stolt formand, som sad i forsamlingen og godtede sig over den fine reklame. Alle aktører gjorde det rigtigt fint.

Kåringsudvalgets arb.område¬
Kåringsudvalgets arbejde står bl.a. for at holde øje med kåringsklassen – om nogen skulle være klar til prøvekåringer -Endvidere at tilrettelægge prøvekåringer og kåringer. –Endelig er det også udvalget opgave at afholde diverse TEST.s – både de forskellige faser på kåringsholdene, samt testen af mulige nye emner til medlemskab af vor forening. Godt en halv snes gange har udvalget været på banen med arrangementer hen over året.
Det gav efter lydighedskurserne forår og efterår følgende nye medlemmer i foreningen:
Christian Søllested/Loke, Martin Thøgersen/Bonni, Pia Larsen(Holbæk)/Bonzo, Britta Stein/Unic, Eva Lysdal Vagnsø/Elton og Mikael Nielsen/Unika. Rigtig velkommen i vor forening til disse nye.
6 såkaldte prøvekåringer er det blevet til. Der er afholdt 3 kåringer i Holbæk. En enkelt huf. har været til kåring udenbys. Følgende har fået kåret deres hunde og er således i Unghundeklassen:
Maiken Kornum/Chilli m. 96,2 points, Gunnar Sørensen/Santo m. 99,1 points, Rita Larsen/Babette m. 101,5 points, Laila Rømer/Spunk m. 105,0 points, Bent Jørgensen/Luccas m. 105,6 points og så var der lige flødeskummet på lagkagen Steen Faarborg/Søholms Caduk med maksimumpoints 110,0 points.
-Det kan nævnes, at vi har et par ekvipager, som også i 2009 har bestået prøvekåringen, men afventer endelig kåring. Det er Danny Schmidt/Koko og Kenneth Frederiksen/Frida.

Kåringsklassen/kåringsholdene:
-Nogle af de her nævnte ekvipager er så startet op på Kåringshold –henholdsvis under ledelse af Rita og Lone , samt et hold under ledelse af Heidi og Marjbritt-begge hold har hjælpere at trække på. . Det skal også nævnes at Steen Hansen træner videre med sit hold fra 2008. Bestyrelsen håber på at det kan give nogle nye konkurrencehuf. i løbet af træningsforløbet. Det er nemlig det der skal til for at vor hundesport kan bestå.

Antal ekvipager i kåringsklassen eller medl., som har ukåret hunde.

Der er pt. 38 ekvipager i kåringsklassen. Det ville være dejligt, hvis disse blev kåret, men desværre er mit skøn, at kun halvdelen vil blive kåret. Det kan der være mange grunde til-helbred/alder Huf./Hund osv..Men hvis så bare halvdelen vil blive rigtig aktive med deres hunde vil det være godt for PH…Tænk engang 19 ekvipager mere på tavlen!

Kåringer (Prøvekåringer) Godkendelser:
Der skal også lyde en tak til vor kåringsmand Arne Mikkelsen for et godt samarbejde i årets løb.
Det gælder også hans figurant !! Arne M og hans fig. Bjarne L. har afviklet 7 kåringer hen over 2009-de 3 i Holbæk og de øvrige var henholdsvis Kalundborg, Slagelse, Næstved og Ringsted. Der vil være et problem her, idet Arne Mikkelsen stopper som Kåringsmand – så Område 5 skal altså helst finde en afløser til det nordlige område. Holbæk afd. kunne jo foreslå en afløser!!!
M.h.t. prøvekåringer har der i året været afholdt 4 arrangementer herom ved Kåringsudvalget..

Konkurrencer:
Træningssamarbejdsaftalen:
-omkring træningssamarbejdet i Område 5, hvor man havde planlagt 8 træningskonkurrencer – 4 forår og 4 efterår, har Holbæk afd. deltaget i 6 af disse konkurrencer.
Unghundeoprykningen
Forår: -blev afholdt i Kalundborg, hvor vi havde 4 huf med –gav en ½ oprykning til Mikael Kronborg/Simon og Heidi Jürs/Lucca- Efterårets konkurrence blev afholdt i Holbæk med Marianne Priess som tilrettelægger. Her havde vi hele 7 huf. med og det blev til fine resultater, idet Tommy Olsen/Nero opnåede en hel oprykning på dagen(170,3 p). Det blev til halve oprykninger til Maiken Kornum/Amigo, og Gunnar Sørensen/Santo. Det var Maikens sidste halve, så det gav derfor 2 nye huf. i Patruljeklassen .
PHF mesterskab(ungh.kl) -Holbæk afd. s deltager her i 2009 var Maiken Kornum/Amigo og Benny Pedersen/Greiff og det blev til en samlet 4. plads.
Oprykningskonkurrencerne P+K:
-I patruljeklassens oprykningskonkurrence i foråret havde vi 4 huf med i Ringsted. Her blev det til en halv oprykning til Jan Dalby Rømer Johansen/Rex – på en 2. plads. .
-I forårets Kriminaloprykningskonkurrence i Vordingborg deltog Steen Hansen/Chang. Steen og Chang opnåede en 2. plads, men ikke points nok til halve/hele oprykningsresultater.

Mønstringer sektion 1: det har ikke været muligt at få skaffet disse oplysninger.

Udtagelse til DM
Patruljeudtagelsen sek. 2 til DM blev afholdt i Østsjælland, hvor 3 ekvipager fra Holbæk afd. deltog. Det blev kun til sekundære placeringer til Jan Dalby, Frank Strårup og Marianne Priess.
Kriminaludtagelsen sek.2 blev afholdt i Holbæk afd. med Erik Jensen som tilrettelægger. Som huf. deltog Steen Hansen/Chang med en 5. plads m. 179.9 points. Ikke til DM udtagelse…
I Vinderklassen sek.2 deltog undertegnede med Bondo i Nyk. Falster. Det var tæt på en DM deltagelse med 201,9 points, idet man kom med 204 points. Det gav så en dommerplads. Men jeg var nok kommet med alligevel –kvag min udvalgspost i Arbejdsudvalget Sektion 2.
Altså ingen sektioner 2.er med hund med ved DM 2009 . Så meget glædeligere blev det , da det viste sig at Patruljeklassen sektion 1 gav deltagelse af Holbæk huf. ved DM. René K. Hansen/Nero opnåede i udtagelsen 180,0 points.

DM 2009 Ebeltoft
Det var så endnu mere glædeligt at opleve ved DM i Ebeltoft, at René K. Hansen og Nero tog revanche , idet de ved DM opnåede det flotte resultat af 213,7 points, som rakte til en meget flot 4 plads ved Danmarksmesterskaberne 2009. René måtte da også slæbe nogle pokaler med hjem. Og så blev det jo med dette resultat til ½ oprykning til Kriminalklassen. Tillykke til René og Nero.

NOM 2009 –Det nordiske PH program SKYDD
-I takt med at Satoris Bondo – formandens hund - har været med i landsholdstruppen vedr. de nordiske mesterskaber er det vel på sin plads at nævne ,at ekvipagen opnåede en 8 plads ved NOM 2009 i Finland.(Rauma) –Endvidere har Mikael Kronborg som figurant ved træningssamlingerne gjort det så godt, at han blev udtaget som figurant og deltog som sådan ved NOM i Finland (Rauma)Det kan også nævnes at begge stadig er med i truppen m.h.p NOM 2010, som afholdes i Danmark (Skanderborg)

Klubmesterskaberne
-for første gang i mange år i Holbæk afd. lykkedes det ikke at afholde klubmesterskaber i alle klasser. På grund af manglende tilslutning blev det kun for Kåringsklassen og Unghundeklassen.
Kåringsklassens klubmester blev: Laila Rømer /Spunk m. 102,4 points. Unghundeklassens klubmester blev Steen Faarborg/Caduk med 174,6 points.Områdemesterskabet i Østsjælland
-Det var jo glædeligt at Holbæk afd. kunne sende fuldt hold til Områdemesterskaberne i Næstved.
Holdet opnåede en samlet 3. plads. Individuelt blev det til en 5. plads til Steen Faarborg/Caduk i unghundeklassen, i patruljeklassen blev det til en 8 plads til Frank Strårup/Chargo og i kriminalklassen opnåede Steen Hansen og Chang en 3. plads , og endelig blev det til en 2. plads til Bjarne Langholm/Bondo i Vinderklassen.
I 2010 afvikles Områdemesterskabet i Østsjælland der vandt samlet, (d.v.s. holdkonkurrencen.)
Natøvelser:
-Det blev lidt tyndt m.h.t. tilslutningen af hold til vor vinteraftenturnering(natøvelser kaldes de også) – Det blev kun til 5 hold, som så dystede bedst af 3 gange. Vinterturneringen 2009 blev suverænt af Helle Mikkelsen/Cupido og René K. Hansen/Nero. På andenpladsen kom Marianne Priess/Arras og Carsten Andersen/Didrik. Disse to hold deltog så i Regionsnatøvelsen.
Det var flot, at vi ikke havde problemer med at arrangerer øvelserne for de tre aftener. Det må siges at være flot at vore øvrige medlemmer, som ikke var med hund, ville lave øvelserne. Det skal der her lyde en stor tak for.

Udenbys natøvelser
-Marianne Priess/Arras og Carsten Andersen/Didrik deltog i Skovbos natøvelse d. 6/2-09 og
opnåede her en 5. plads.

Regionsnatøvelsen
-Vores traditionsrige REGIONSNATØVELSE blev i 2009 koordineret(tilrettelagt) af Mogens Nørgaard. Deltagelsen blev på 7 hold fra det meste af Sjælland..Omkring lige godt 2o af vore medlemmer var involveret i denne Regionsnatøvelse. Det er ganske flot gået. Tak til medlemmerne for denne opbakning.. Regionsnatøvelsen 2009 blev vundet af Skovbo afd. hold Torben Nielsen og Steen Holst Christensen. – Også i 2009 var der en flot opbakning fra vore lokale sponsorer:Venstrebladet, gdr. Keld Eriksen Lammefjordens Kartofler, Vinoble(Grand),Stelton, Lystfiskeren, Sparkøbm. Sj. Odde…

Alternative konkurrencer.
-Af alternative eller nye konkurrencer kan næves Marianne Priess´ og Arras deltagelse d. 3/1-09 i Skovbo afd.s debutantkonkurrence med en 3. plads. – Der var Sporkonkurrence for Kåringsklassen den 8/3-09 med 12 deltagere –oven i købet alle fra Holbæk-vinder blev Gunnar Sørensen/Santo med Niels Ryberg/Jackpot på anden pladsen.
-Og så må det være på sin plads at fremhæve årets LYDIGHEDS CUP. Det var et rigtigt godt initiativ, som Jan Priess og Jørgen Hansen satte i gang. Jeg skal love for at der blev trænet lydighed af ekvipagerne. Et rigtigt godt tilbud til konkurrenceekvipagerne – og jeg kan da nævne, at jeg selv og Bondo har fået forbedret vore lydighedsøvelser 1-6 i snit med omkring 4 points;-og det betyder altså noget, når man deltager i udtagelser osv. Men det var ikke nok til at vinde den første Lydighedscup, idet den blev vundet af Frank Strårup/Chargo og med Steen Hansen/Chang som nr. 2 –Bjarne Langholm/Bondo måtte nøjes med 3. pladsen. Men tro mig vi kommer igen – for jeg håber at Jørgen og Jan vil gentage arrangementet i 2010. Stor tak til Jørgen og Jan for dette tiltag.

-Men der var også andre alternative konkurrencer i løbet af året. Vi har efterhånden tradition for at afvikle – og i samarbejde med Holbæk kommune - Sommerferieaktiviteten ”Politihundefører for en dag”.
Her i sommer var der tilmeldt hele 21 ekvipager; - børn i alderen 12-16 år med deres egen eller familiens hund-6 deltagere udeblev/meldte afbud på dagen så der var i alt 15 ekvipager. Den afsluttende konkurrence blev vundet af Sarah Wiese/ Salli en Golden Retriever på 2 år..og det var tydeligt at Sarah og Salli havde trænet(de var nemlig også med i 2008) – Jeg er sikker på at Sarah og øvrige også dukker op her i 2010. Arrangementet blev flot bakket op af instruktørerne/ hjælperne: Annelise, Bjarne, Gunnar, Mogens, Erik, René, Carsten, Rita, Jørgen , Benny P, Niels og Leif .
-”Holbæk Blymand” (IPA) -et alternativt arrangement, hvor en halv snes huf. var moment, og hvor politifolk fra hele Midt og Vestsjælland havde en alternativ konkurrence med 10 momenter, hvor et af disse var at løbe så langt væk fra en politihund som muligt, og så undgå at falde og uden at slippe ærmet. Så ville der kunne opnås bonuspoints.

Endelig kan det nævnes, at Marianne Priess var på banen med en meget alternativ konkurrence søndag d. 271209. Vi er flere huf., der husker nogle bestemte rekvisitter som trillebør, pivedyr, bildæk og jakke! 9 huf. deltog i denne julekonkurrence med afsluttende gløgg og æbleskiver.
Vinder blev Kenneth Frederiksen/Frida. En flot og hyggelig lille konkurrence, som vi håber, bliver gentaget Marianne.

Dommere og Figuranter:
-på dommersiden kan jeg oplyse at Holbæk afd. i 2009 stod registreret med 20 dommere. Heraf deltog kun 8 af vore dommere i det årlige dommermøde. Egentlig ikke det store fremmøde. Jeg skal gøre opmærksom på 310110 er der dom. møde i Ringsted…Nogle af vore dommere står for at blive slettet af listen, da de ikke har været ude at dømme eller deltaget på dommermøder i 2 år.
Vi en dommer oprykket som dommer i alle klasser: Gunnar Sørensen. Der var ingen dommeraspiranter i 2009, men vi får antagelig en aspirant her i 2010 RKH.
-Af overdommeropgaver har vi kun haft en enkelt, idet Bjarne Langholm var overdommer i Område 6 ved Patruljeoprykningskonkurrencen i foråret.
Øvrig uddannelse:
På uddannelsessiden har der også været nogle tiltag i løbet af året…
Mikael Kronborg og Niels Ryberg deltog i Sandbjerg Seminar 13/3-15/3-09.
-Mia Wesselhoff og Majbritt Korgaard tog områdets eksamen som lydighedsinstruktør d. 5/4-09 i Næstved. – Vi har haft Marianne Priess, Niels Ryberg og Heidi Jürs på instruktørkursus hos Områdeinstruktørerne Johnny Klærke og Mikael Kronborg. Disse tre har så afholdt 1 Temadag over emnerne lydighed, belønning m.m. Endelig deltog Benny Pedersen/Kia i områdets Temadag for kåringsklassen i Østsjælland d. 13/6-09

Træning:
-Der er godt gang i træningen på vore arealet – og især er det blevet et hit med bidtræningen ved klubhuset om onsdagen. Her skal lyde en stor tak fra bestyrelsen til Henrik Doctermann og Mikael Kronborg for det store læs, som de trækker ved at være indlæringsfigurant hver onsdag eftermiddag/aften. –et råd fra mig i dag vil være – pas på jeres krop , det kræver en god fysik – og man skulle måske tænke på at få nogle unge medlemmer med som føl en gang imellem.
-Vores areal i Brorfelde bliver også ret godt benyttet flere dage om ugen.
Desværre må jeg indprente, at det er vigtigt, at vore medlemmer er meget påpasselige med at overholde de aftaler, som foreningen har indgået med vore lodsejere. Læs omhyggelig de aftaler, som er indgået med de lodsejere, hvor vi har mulighed for at træne i bestemte arealer. Nogen har vist misforstået aftalen vedr. Munkholmskoven, hvor vi kan træne hver anden onsdag(lige uger.) og hver anden søndag(ulige uger.) Husk at opsætte 2 skilte..Bestyrelsen vil gerne vide hvem det er som træner der på andre tidspunkter. Skovdistriktet har oplyst , at dette sker, og man har forgæves søgt at vejlede de pgl. –Disse hævder blot, at de har tilladelse/foreningen har tilladelse til at træne alle dage, når blot der opsættes skilte. Hjælp hinanden med at huske på at vi overholder aftalerne med lodsejerne.
-Et andet godt initiativ er vore månedlige fællestræningssamlinger . Der har i 2009 været hele 4 samlinger – alle på Toftholm gods. Og hvor vi er blevet fantastisk modtaget af ejeren Birgitte Petersen…Nogle gange har vi været hele 15 ekvipager samlet til træningen.

Klubhus/Træningspladsen/Materiel/Arealer.
-Igen i har foreningen investeret i vedligeholdelse og forbedringer. Foreningen har anskaffet sig en
selvkørende plæneklipper (lille traktor)-der er installeret varmepumpe i klubhuset. Vi har anskaffet os en reklamesøjle. Det er blevet til en fladskærm i dommerrummet. Der er indkøbt en grill. Der er sat nye lamper op, ligesom lyset på pladsen er udbedret – her med stor hjælp af M. Karlsen og Jan Priess. Det har da kostet foreningen nogle penge, men som man senere vil kunne forstå er det klaret inden for årsbudgettet.
Så har vi også fået nye møbler i klubhuset et fantastisk flot tiltag, som Danny Schmidt står bag. En stor tak til Danny, som fik skaffet dette fine møblement, hvor vi blot skulle betale for transporten. Møblementet er skænket af et pengeinstitut…Der skal også lyde en tak til de medlemmer, som året rundt går og laver småtingene og rydder op rundt omkring. Vor ejendomsbestyrer sørgede igen for at lave en ”Store arbejdsdag” med stor hjælp fra medlemmerne. Truppen til store arbejdsdag var Mogens Nørgaard, Gunnar Sørensen (og Esther), Frank Strårup, Kenneth Frederiksen, Vagn Johansen, Jørgen Hansen, Mikael Kronborg, Hugo Helt, Bjarne Langholm, Rita Larsen, Maiken Kornum, Steen . Tak for indsatsen med reparationer og rengøring
-og ikke mindst ”Maikens Sti”.

Festudvalg.
-Der skal også lyde en tak til vort festudvalg 2009 René, Mia, Marianne og Maiken, der tilrettelage årsfesten d. 310109, hvor 40 deltagere havde en hyggelig fest. Instruktørfesten den 22. august havde 25 deltagere..

Samarbejde/PR
Året har også givet megen god PR. Her kan nævnes de små opvisninger, der gives bl.a. på Stenhusbakken, hvor omkring 150 ældre overværede opvisning eller politihundedemonstration , og hvor en af beboerne ”gemte sig ” på sin rollator i noget buskads, hvorefter politihunden runderede pgl. op til stor jubel for tilskuerne. Det har nu rygtedes, så der er kommet forespørgsler fra hele 2 plejehjem om lign. opvisning i 2010.
Heidi Jürs foredrag om ”dyrehealing” under efterårets hvalpemotivationskursus er også et godt PR initiativ. Igen må vi rose Heidi for optræden ved besøget af TV2ØST under samme kursus.
Foreningens formand har også givet et foredrag i DcH, Jyderup om NOM konkurrenceprogrammet. ”Sommerferieaktiviteten ”Politihundefører for en dag ” giver også et godt PR.

Arrangementer i Andelslandsbyen Nyvang sammen med ”Laurits Betjent” giver også megen god PR for Dansk Politihundeforening… ikke mindst arrangementet den 19. april 2009 : ”Politi - og tjenestehunde i arbejde ”, hvor hele 600 mennesker var ude og se på godt 10 forskellige slags tjenestehunde, politi, forsvar, skat, blindehunde, servicehunde , beredskabshunde, narkohunde, m.m.,
Og hvor vi ikke mindst kunne vise bidindlæring med vore hvalpe og unghunde. Her kan også nævnes efterårsferieaktiviteten for børn ”Hjælp landbetjenten med at fange røveren” – Det er en stor tilfredsstillelse at se 150 børn vade i rumpen på Bondo hen over grøfter gennem krat og finde div. våben under vejs – for til sidst for enden af sporet at fange røveren..

Naturskolens arrangement ”Skovens Dag”, den 3/5-09, hvor Benny Pedersen, Heidi Jürs, Rita Larsen, Claus Jørgensen, Benny Hansen, Michael Karlsen gav en opvisning for børnene.
-Der har også hen over året 2009 været et par eftersøgninger af tabte effekter.
-Foreningens hjemmeside er også et uvurderligt stykke PR.Vi har nok en af de mest levende hjemmesider i PH. Men vi har også en dygtig webmaster i Jan Priess.
-der skal også lyde en stor ros til vor nye lokalredaktør Helle Tolstoj for flotte indlæg og fotos i PHF-NYT.

Samarbejdet til omgivelserne er godt – det være sig til myndighederne, kommune/politi/skovdistrikter og ikke mindst til vore lodsejere. Vi har her i foreningen et godt forhold sektionerne imellem..og her skal lyde en tak til vort sektion 1 medlem Erik Fenger for hans foredrag i klubhuset d. 24/3.
Foreningen er stadig repræsenteret i organisationen Dansk Politihundeforening, idet Mogens Nørgaard er en af hovedbestyrelsens revisorer. Foreningens formand blev genvalgt til Sektion 2 arbejdsudvalget ved DM i Ebeltoft for en ny 2 årig periode. Han er stadig medlem af NOM komiteen i det nordiske samarbejde .
Endelig skal det nævnes at Laila Rømer på det ordinære områdemøde 2009 blev valgt til Områderepræsentant for sektion 2.

Afslutning på beretningen:
Bestyrelsen har afholdt 7 møder hen over året. Som et forsøg deltog suppleanterne. Men det er bestyrelsens opfattelse, at det er for mange at hele 9 personer sidder til et bestyrelsesmøde til at klare opgaverne for en forening af vor størrelse. Det har efter min mening kørt ganske uden problemer med de 7 af foreningen valgte bestyrelsesmedlemmer. I mange af vore naboafdelinger er man i øvrigt kun 5 i bestyrelsen. . Så det ender nok med, at vi fremover ikke fremover har suppleanterne med. Bestyrelses referater vil være tilgængelige for medlemmerne ganske kort tid efter mødet, idet de bliver sat i mappen her i klubhuset.
-Som de fleste jo nok vil kunne ane er vi en forening med en del aktiviteter.
Hvis man skal spå lidt om fremtiden, hvor et stort arbejde ligger med at få øget tilgang af konkurrencehundeførere, er det mit håb og ønske, at den fremgang i aktiviteterne, som spores her i foreningen, med nye medlemmer, større træningsaktiviteter og ikke mindst øget klubliv med nye tiltag, som temadage, temaaftener, fællestræninger osv osv..vil være medvirkende til at Holbæk afdeling vil være med fremme - dels på udviklingen af vor politihundssport - og dels med flere deltagere i de store konkurrencer som udtagelserne og ikke mindst DM osv.

Bestyrelsens beretning er nu ved at være slut…Det er altid svært at få det hele med –det er også svært at begrænse sig…Skulle nu nogen ikke være nævnt særskilt er det jo ikke med vilje. Bestyrelsen vil hermed sige tak til alle medlemmerne for opbakningen til årets arbejde. Også et tillykke med de resultater som er opnået i løbet af året.

Slut på bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning for 2009 ved Bjarne Langholm P, fm.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2010


en kuvert er på vej til samtlige medlemmer
med følgende:
-Indbydelse til genralforsamlingen med dagsorden
-Indbydelse til Årsfesten
-Stemmeseddel til årets Optimist
-tilmeldingsliste vedrørende konkurrencer 2010 fra Benny Pedersen
-Program 2010 Andelslandsbyen Nyvang.

Holbæk 021209

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Dansk Politihundeforening, Holbæk afd. indkalder jvf. foreningens vedtægter til den ordinære generalforsamling.

Tirsdag den 26. januar 2010 kl. 1900 i klubhuset. Spisning kl. 1900.

Efter spisningen startes på generalforsamlingen med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af 2 stemmetællere.

4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning om foreningens arbejde.

5. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

(ved godkendelse meddeles decharge)

6. Indkomne forslag.

7. (Forslag som ønskes behandlet på generalfors- amlingen må være formanden i hænde senest 3 uger inden generalforsamlingens afholdelse, (altså senest d.5/1-2010).

7 Fastsættelse af kontingentets størrelse på baggrund af det af kassereren fremlagte budget.

8 Valg i henhold til vedtægternes § 6.

A: Valg til bestyrelsen. På valg er:

a) fm. Bjarne Langholm (modtager genvalg).

b) Best. medl., Marianne Priess (modtager genvalg).

Best. medl., Mogens Nørgaard (modtager ikke genvalg).

B: Valg til bestyrelsessuppleanter for et år af gangen. På valg er:

1: Rita Larsen (modtager ikke genvalg).

2: Heidi Jürs (modtager genvalg).

C: Valg af revisor for 2 år: På valg er Erik Jensen (modtager genvalg)

D: Valg af revisorsuppleant for 1 år. På valg er Leif Rasmussen

E : Valg til særlige udvalg/poster.

Kåringsudvalget jfr. intentionerne hertil.

Fanebærer

9 Orientering fra lokalredaktør af PHF-NYT/klubblad (Helle Balvitz)

10 Eventuelt

- Orientering fra formanden

- andre!

Af hensyn til bespisningen ved generalforsamlingen (gule ærter/bøf) er det nødvendigt med tilmelding til formanden eller på tavlen i klubhuset senest Torsdag d. 21-1-10

På bestyrelsens vegne ønskes du og din familie, din(e) hund(e) en rigtig god jul og et rigtigt godt nytår, samt held og lykke med aktiviteterne i år 2010.

P. f. v.

Bjarne Langholm Petersen

mobil 21784521

Mail: bjarne.langholm.petersen@mail.dk

BEMÆRK: TEMADAG LØRDAG 9. JANUAR 2010 KL. 0900.

Emner: Lydighed, Belønning, Indlæring. Fra Områdeinstruktøuddannelsen. (Heidi, Niels og Marianne)

- Se opslag i klubhuset og på hjemmesiden.Redaktørens side(r)

PHF Nyt og Politihunden

PHF Nyt udkommer ultimo i de ulige måneder, dvs. januar, marts, maj osv., og Politihunden ultimo i de lige måneder, altså februar, april ...
Der er forskel i de sideantal, vi kan muntre os med: PHF Nyt ca. 5 1/2 sider og Politihunden 1 side.

Deadline PHF Nyt: Den 30. oktober 2010

Materiale mailes til jan@priess.nl

Skriv endelig til mig, hvis du er i tvivl om noget.

Publikationer og deadlines for 2011

Deadline Udkommer
Politihunden 27. november Januar
PHF-nyt 2. januar Februar
Politihunden 29. januar Marts
PHF-nyt 27. februar April
Politihunden 27. marts Maj
PHF-nyt 1. maj Juni
Politihunden 28. maj Juli

Publikationer og deadlines for 2010

Publikation

Redaktionel Stof til redaktør

Bladnavn

Blad nr.

Omdelingsdatoer

PHF & PH2-Nyt

Aug

30. juni 2010

28 & 29.07.2010

Politihunden

Sep

26. juli 2010

30 & 31.08.2010

PHF & PH2-Nyt

Okt

1. september 2010

29 & 30.09.2010

Politihunden

Nov DM

3. oktober 2010

01 & 02. 11.2010

PHF & PH2-Nyt

Dec

30. oktober 2010

29 & 30.11.2010

Politihunden

jan-11

26. november 2010

29 & 30.12.2010

Resultatet fra spørgeskemaundersøgelsen i december 2009


Fra slutningen af november til slutningen af december har medlemmerne i Holbæk haft mulighed for at give deres mening til kende i forhold til, hvilke artikler/emner, der skal i PHF Nyt.

Deltagelsen var uovertruffen og den fuldkommen uvidenskablige undersøgelse (alle kunne nemlig bare sætte flere krydser ud for samme boks) viser, at vi (jeg) bare skal fortsætte som hidtil – dog med et par enkelte tilføjelser. Her er hele resultatet:

ARTIKLER
Stafet, der går fra medlem til medlem
90% sagde god idé, små 5 % vidste ikke rigtig

Fakta, Fx interview af diverse ekstperter, såsom dyrlæger, kloge hundetrænere mv.
90% sagde god idé, små 5 % vidste ikke rigtig

BESTYRELSEN
Orientering fra Bestyrelsen
80% sagde god idé, små 4 % vidste ikke rigtig

KONKURRENCER
Resultater
90% sagde god idé, små 5 % vidste ikke rigtig

Medlemmernes egne oplevelser
90% sagde god idé, små 5 % vidste ikke rigtig

TRÆNING I HVERDAGEN
Resultater
100% sagde god idé

Medlemmernes egne oplevelser
100% sagde god idé

DIVERSE
Tegninger/illustrationer
100 % Nej


Månedens Kødben,
der gives til de hundefører/hunde, der har kæmpet og kæmpet, men ikke rigtig lykkes – et såkaldt skulderklap
60 % sagde god idé, mens 30 % sagde ved ikke rigtig

Månedens Guffer,
der gives til de hundefører/hunde, man synes har gjort noget ekstraordinært eller klaret sig rigtig godt.
100 % Ja

Månedens Gadekryds,
de skæve historier
50 % sagde god idé, 50 % vidste ikke

Sidste spørgsmål lød:
Læser du PHF Nyt, eller er bladet bare spild af penge?
Hele 100 % sagde ja til bladet :-)

Jeg glæder mig rigtig meget til at modtage alle jeres beretninger og historier fra det virkelig liv, ligesom jeg også glæder mig til at modtage "Kødben", "Guffer" og "Gadekryds".